CZ – Hlavní prohlášení webu gaylocator.com.
Web gaylocator.com neumožňuje návštěvníkům přihlášení se a vytvořit si účet na našich stránkách. To znamená, že web gaylocator.com, nepotřebuje / nesbírá žádné Vaše osobní ani veřejné údaje.
Web gaylocator.com pouze občas zobrazuje reklamy od Google. Tyto reklamy jsou kontrolovány a spravovány společností Google, která je zprostředkovatelem a provozovatelem reklam. Google neinformuje třetí strany o tom, že Vy osobně jste navštívili web gaylocator.com.

EN – gaylocator.com main statement.
gaylocator.com does not allow visitors to log in and create an account on our site. This means that gaylocator.com does not need / collect any of your personal or public data.
gaylocator.com only occasionally displays ads from Google. These ads are controlled and managed by Google, which is the intermediary and operator of the ads. Google does not inform third parties that you have personally visited gaylocator.com.

CZ – Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od data zveřejnění a řídi zákony České republiky.
Vzniklé spory budou řešit soudy České republiky.
Jazykové mutace jsou jen informativní a “právní platnost má vždy česká verze”.

EN – These personal data protection policies are valid from the date of publication and are governed by the laws of the Czech Republic.
Arising disputes will be resolved by the courts of the Czech Republic.
Language mutations (google translate, …) are only informative and “the Czech version always has legal validity”.

Ochrana soukromí a zásady ochrany osobních údajů standartní text

Ochrana osobních údajů
Internetový portál gaylocator je provozován obchodní společností Global Production s.r.o., IČO 291 29 354, zapsanou v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 202369, která je zároveň správcem všech osobních údajů a citlivých údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. České republiky, o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákona“), které jí jsou poskytovány uživateli portálu.

Prohlášení správce osobních údajů
Společnost Global Production s.r.o. jakožto správce osobních údajů a citlivých údajů (dále jen „Správce“) tímto výslovně prohlašuje, že s osobními údaji a citlivými údaji poskytnutými uživateli zachází a bude zacházet v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona. To znamená, že bude zpracovávat údaje pouze ke stanovenému účelu, a že je bude zpracovávat pouze v nezbytně nutném rozsahu. Dále Správce zajistí nezbytná opatření k tomu, aby nedošlo k žádné formě zneužití údajů a především, aby poskytnuté osobní údaje nebyly bez souhlasu uživatelů poskytnuty třetí subjektům. Při zpracování osobních údajů Správce dbá, aby uživatelé neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života uživatelů.

Účel a prostředky zpracování osobních údajů
Správce shromažďuje poskytnuté osobní údaje a citlivé údaje za účelem kvalitního zajištění služeb poskytovaných Správcem uživatelům, kdy těmito službami jsou služby poskytované v souvislosti s provozováním internetového portálu gaylocator. Správce shromažďuje údaje prostřednictvím registračního formuláře na serveru gaylocator a tyto jsou dále zpracovávány automatickými prostředky a pověřenými zaměstnanci Správce.

Rozsah zpracovávaných údajů a doba jejich uchování
Za účelem poskytování služeb zajišťujeme údaje v rozsahu potřebném, aby klienti mohli užívat provozovaný internetový zábavní a seznamovací portál co nejefektivněji. Za tímto účelem můžeme shromažďovat následující osobní údaje a citlivé údaje: jméno, příjmení, datum narození, stav, bydliště, lokalizace, údaje o sexuálním životě a orientaci, fotografie, kontaktní údaje. Všechny uvedené údaje zpracováváme se souhlasem klienta ve smyslu příslušných ustanovení Zákona. Správce shromažďuje Vámi poskytnuté osobní a citlivé údaje pouze po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu jejich zpracování.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Každý registrovaný uživatel internetového portálu gaylocator (Uživatel / Podnik / Place) dává svojí registrací dobrovolný souhlas ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 Zákona České republiky, se zpracováním svých osobních údajů a dobrovolný souhlas ve smyslu ustanovení § 9 písm. a) Zákona se zpracováním citlivých údajů v rozsahu v jakém je poskytne a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Klienti svojí registrací dále poskytují souhlas s tím, aby poskytnuté údaje byly zveřejněny dalším klientům portálu, a to v následujícím rozsahu: datum narození, stav, město, fyziologické a fyzické údaje klientů a údaje o sexuálním životě, lokalizace, fotografie. Dále klienti svojí registrací projevují souhlas s tím, aby jejich osobní údaje byly použity pro účely fakturace poskytnutých služeb, a aby byly použity při případném řešení sporů při nedodržení povinností klienta vyplývajících z všeobecných obchodních podmínek. Souhlas se zpracováním údajů může vzít klient kdykoliv zpět úkonem adresovaným na e-mailovou adresu servru.

Práva uživatelů
Požádá-li klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Každý klient, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje či citlivé údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Správce o vysvětlení nebo požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Povinnosti uživatelů
Klienti jsou povinni si počínat tak, aby nedocházelo k zneužívání osobních údajů ostatních uživatelů. Za tímto účelem se zavazují uživateli zejména nezneužívat získané osobní údaje ke komerčním účelům, nezneužívat získané osobní údaje omezování práv ostatních uživatelů, neposkytovat získané osobní údaje třetím subjektům a předcházet tomu, aby byly získané osobní údaje jakýmkoliv jiným způsobem zneužity v rozporu se zájmy a právy ostatních uživatelů.

Přístup k osobním údajům
Všechny poskytnuté osobní údaje jsou registrovaným uživatelům přístupny prostřednictvím jejich uživatelských účtu, v nichž je možné tyto údaje editovat. Správce doporučuje, aby klienti v pravidelných intervalech měnili své přihlašovací údaje a snížili tak riziko, že budou jejich uživatelské účty respektive poskytnuté osobní údaje zneužity třetími subjekty.

Bezpečnost
Webové stránky www.gaylocator.net používají přiměřená bezpečnostní opatření pro ochranu a prevenci před ztrátou, zneužitím a změnou poskytovaných informací. Za tímto účelem jsou poskytnuté údaje chráněny průmyslovým standardem, jakým jsou firewally, a jiná bezpečnostní zajištění ochrany poskytovaných osobních údajů. Při jakémkoliv náznaku zneužití osobních údajů kontaktujte Správce.

Změny zásad ochrany osobních údajů
Správce si vyhrazuje kdykoliv přezkoumat, měnit či zrušit tyto zásady ochrany osobních údajů, ale smí tak učinit pouze v souladu se Zákonem a nesmí tím dojít k zásahu do práv klientů na ochranu osobních údajů.

Zásady bezpečného kontaktování / návštěvy podniků / seznamování přes internet nebo osobně.

Při seznamování se, berte prosím na vědomí:
– Každý je schopen zfalšovat seznamovací profil a může se vydávat za někoho jiného, než ve skutečnosti je.
– Jednejte tedy s opatrností při komunikaci s jakýmkoli neznámým člověkem, který se s vámi chce setkat.
– Přestaňte komunikovat s kýmkoliv, kdo na vás tlačí, abyste mu sdělili osobní informace nebo vaše finanční informace nebo se vás pokouší jakkoliv oklamat.
– Pokud se rozhodnete k osobnímu setkání s jiným členem, vždycky řekněte někomu z rodiny nebo z přátel, kam se chystáte a kdy se vrátíte.
– Nikdy neposílejte neznáme osobě peníze, ani si neberte větší obnos peněz nebo cennosti na schůzku.
– Nikdy se s nikým nedomlouvejte na schůzce doma, ani nikomu neprozrazujte, kde bydlíte.
– Vždy zvolte vlastní dopravu na schůzku i ze schůzky.
– Schůzku si vždy domluvte na veřejném místě, kde je v okolí hodně lidí.
– V případě pohlavního styku, vždy použijte kondom !

ochrana před HIV – AIDS
Lidí s HIV nebo AIDS, nejsou prašivý!!!
HIV nebo AIDS, nikdy nechytíte: podáním ruky, polibkem, v bazénu, …
Přenáší se: sexem, krví, spermatem, …
– Nevěřte, že je malé riziko nákazy virem HIV bez kondomu (vždy použijte kondom)
– Nevěřte, že HIV nebo AIDS se dá léčit (vyléčit se zatím nedá, léky jsou u 70% lidí účinné)
– Nevěřte tvrzení, že váš náhodný sexualí partner je zdravý (buďte obezřetní)
38,1  milionů lidí se nakazilo HIV, v období 2000 – 2014
25,3  milionu lidí zemřelo na AIDS v období 1980 – 2013
1,1  milionu lidí zemřelo na AIDS v roce 2014
1,2  milionu lidí zemřelo na AIDS v roce 2015
37  milionů lidí dnes žije s virusem HIV (rok 2016)
17  milionů lidí dnes neví, že mají virus HIV (statistický odhad – může být vyšší)
0,5  milionů lidí úmyslně nebo vědomě, šíří virus HIV (jedná se o trestný čin)
9  milionů lidí nevědomě šíří virus HIV (neví že mají virus HIV)

Léčba HIV na 1 osobu v ČR, stojí  300.000,-  až  500.000,-  CZK ročně.
Léčba AIDS na 1 osobu v ČR, stojí  750.000,-  až  1.000.000,-  CZK ročně.
Léčba HIV na 1 osobu v Německu, stojí 24.654,00 EUR (665.000,- CZK) ročně.
ČR zaplatí za léčbu HIV 1,2 miliardy korun ročně za 2783 HIV pozitivních lidí. (30.6.2016)
V mnoha zemích léčba není zdarma a pacienti si ji musí hradit z vlastních peněz.

dáta a informace z:
the official organization for the promotion of treatment, prevention, statistics and agitation HIV / AIDS
http://www.blesk.cz/

poslední aktualizace: 29.8.2023