CZ – in Czech language: Tyto podmínky jsou platné od data zveřejnění a řídi zákony České republiky.
Vzniklé spory budou řešit soudy České republiky.
Jazykové mutace jsou jen informativní a právní platnost má vždy česká verze.

I. Vymezení pojmů
a) Webový server GayLocator.net je internetová služba pro gay komunitu, která slouží ke komunikaci, seznamování, informace pro uživatele. (dále jen Server)
b) Provozovatelem Serveru je společnost: Global Production s.r.o., Mánesova 1617/22, Praha 2, Česká republika – členský stát EU, IČ 29129354 (dále jen Provozovatel)
c) Osobou – uživatelem Serveru se rozumí každá fyzická osoba, která užívá služeb Serveru. (dále jen Uživatel)
d) Uživatelem může být gay osoba starší 18 let.
e) Podnikem – uživatelem Serveru se rozumí každá nefyzická osoba, která užívá služeb Serveru. (dále jen Podnik)
f) Podnikem může být, jen gay, nebo gay friendly – nefyzická osoba, poskytující oficiálně “legální služby” pro gay komunitu, s pevnou (fyzickou) adresou poskytováni této služby.
g) Provozovatel si vyhrazuje právo, rozhodnout a následně změnit nebo smazat Podnik z databáze dle vlastního uvážení a to zejména v případě že se nejedná o gay Podnik.
h) Pravidly se rozumí tento dokument a všechny Pokyny Servru, včetně všech oficiálních sdělení na Serveru. (dále jen Pravidla)
i) Provozovatel užívá ochrannou známku “gaylocator” se svolením majitele, která je oficiálně registrovaná v OHIM.
j) Provozovatel si vyhrazuje právo, tyto Pokyny a Dokument upravovat, doplnit a měnit.
k) Provozovatel poskytuje Podniku možnost vytvořit Profil na Servru. Profil obsahuje informace o Podniku.
l) Daty se rozumí veškeré údaje, které Podnik vloží na Server (Profil, fotografie, textové informace, příspěvky, blog, chat a další).

II. Provozní podmínky serveru a odpovědnost
a) Provozovatel zajišťuje webové služby serveru, jejich provoz a aktualizace.
b) Provozovatel zabezpečí pravidelné zálohování dat uložených na Serveru.
c) Provozovatel zajistí uživatelskou podporu odpovídající charakteru nabízené služby a to výhradně přes emailovou komunikaci.
d) Provozovatel poskytuje Podnikům limitovaný prostor na Serveru pro vkládání Dat do jeho profilu, za účelem vlastní prezentace Podniků, který slouží pro prezentace svého Podniků.
e) Provozovatel může pravidelně kontrolovat Data vložená Podnikem do jeho profilu. (obrazové, textové a jiné data)
f) Podnik nemůže měnit systémové údaje, které se v Profilu zobrazují automaticky (datum, čas posledního přihlášení, počet návštěv, lokalizace atd.).
g) Podnik berou na vědomí, že vzhledem k charakteru služby může dojít k výpadku služby, ztrátě dat nebo neoprávněnému vstupu (napadení hackingem). Za tyto technické problémy nenese Provozovatel žádnou odpovědnost.
h) Podnik nesmí vkládat na Server data, která jsou v rozporu s Podmínkami Servru.
i) Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za Data vložená Podnikem.
j) Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za zneužití Dat třetí osobou, nebo uvedení nepravdivých informací Podnikem.
k) Provozovatel si vyhrazuje právo mazat nebo měnit jakákoliv Data Podniku, nebo zrušit (příklad: nejedná se o gay podnik), zablokovat či zamezit vstup na Profil a to dle vlastního uvážení především však porušením Podmínek Servru, či zákonů České republiky.
l) Podnik nesmí obtěžovat ostatních Uživatelů a Podniky vulgárními výrazy, nežádoucí reklamou, (a to soukromými zprávami nebo veřejně).
m) Provozovatel je oprávněn upravovat, měnit a rušit a doplnět služby a obsah Serveru dle vlastního uvážení.
n) Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by byly Uživateli nebo Podniků způsobeny užíváním Serveru, nefunkčností Serveru, nebo nefunkčností některé z jeho částí.

III. Povinnosti Uživatele a Podniků – omezení
a) Uživatel a Podnik je povinen uvádět na Serveru vždy pravdivé údaje.
b) Ke všem Datům, na která se vztahují autorská práva, musí mít Uživatel nebo Podnik, autorská práva nebo souhlas autora.
c) Kontaktní údaj (emailová adresa) musí být funkční po celou dobu užívání Serveru.
d) Uživatel nebo Podnik, nesmí uvádět na Serveru žádné údaje, které by byly v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
e) Obsah těchto stránek je chráněn autorskými právy. Uživatel a Podnik, nesmí upravovat, kopírovat, reprodukovat, publikovat, licencovat, nebo prodávat jakoukoli část Serveru nebo jakékoli informace, produkty nebo služby získané ze služeb Serveru ani z nich vytvářet odvozená díla.
f) Uživatel a Podnik, nesmí využívat služeb Serveru k účelům odporujícím zákonům České republiky nebo podmínkám Servru.
g) Uživatel a Podnik berou na vědomí, že profily uživatelů a podniků mohou obsahovat erotický materiál Uživatel a Podnik je s tímto seznámen a souhlasí s přítomností tohoto obsahu a materiálu na Serveru. Z toho důvodů, je zakázané vytvářet profily Uživatelů, který jsou mladší 18-ti let. Těmto osobám je zakázáno prohlížet obsah tohoto Serveru a Uživatel nebo Podnik, nesmí tento obsah zprostředkovat osobám mladším 18ti let.
h) Uživatel nesmí využívat služby Serveru pro prezentaci služeb, výrobků a to jak soukromích, tak komerčních či profesních aktivit a reklam. Zvláštní ujednání zákazu platí zejména pro prezentací eskortních služeb a to z důvodu přizpůsobení se EU a zákonům některých členských krajin, kde eskortní služba je trestná.
i) Podnik může využívat služby Serveru pro prezentaci vlastních služeb, výrobků a to komerčních či profesních aktivit. Zvláštní ujednání zákazu platí pro prezentací eskortních služeb a to z důvodu přispůusobení se EU a zákonům některých členských krajin, kde eskortní služba je trestná.
j) Uživateli a Podniků je zakázáno vytvářet více profilů a to i v případě, že původní profil byl deaktivován, nebo smazán.
k) Provozovatel je oprávněn v případě porušení některého bodu odstranit všechny Profily daného Uživatele nebo Podniku a to i v případě že si uživatel pořídil placené služby Servru. V takovém případě Uživatel nemá nárok na vrácení peněz za nevyčerpané služby Servru.
l) V případě, že se Uživatel nebo Podnik rozhodne ukončit užívání služeb Serveru, má možnost profil deaktivovat. Bezprostředně po podání žádosti o deaktivaci profilu (provádí se v nastavení profilu tlačítkem “deaktivovat profil”) je profil deaktivován (profil není nikde zobrazen, ale Uživatel nebo Podnik se do něj může opět přihlásit a profil aktivovat. Provozovatel má v takovém případě profil úplně smazat, bez jakéhokoliv nároku).
m) K deaktivaci profilu Uživatele dojde do 180 dní od posledního přihlášení. Na Serveru budou poté ponechána pouze základní data.
n) Uživatel se zavazuje k tomu, že nebude na veřejně přístupná místa na Serveru (údaje v Profilu, text zasílaný na chat, do uživatelských fór, jako text zobrazený na fotografiích apod.) vkládat žádné kontaktní údaje (telefon, email, webové adresy, icq a pod.) a to jak textovou, tak jinou formou.
o) Uživateli je zakázáno vkládat fotografie obsahující reklamní odkazy. Fotografie, u nichž bude podezření na porušování autorského zákona nebo zákonů ČR, budou smazány.
p) Uživateli mladšímu 18ti let je zakázáno vytvářet profil.
r) Uživateli je zakázáno rozesílat jakékoliv nevyžádané zprávy, které jsou v rozporu s účelem Serveru, ať už komerčního nebo nekomerčního charakteru. Porušení tohoto bodu je potrestáno zrušením Profilu bez možnosti vytvoření dalšího Profilu a to bez nároku vráceni peněz v případě že si Uživatel zaplatil služby Servru.
s) Uživateli a Podniků je zakázáno vyjadřovat se na Servru vulgárně.
t) Uživatel a Podnik nesmí jakkoliv poškozovat dobré jméno a pověst Serveru nebo Provozovatele, nebo ochranné známky.
u) Uživateli a Podniků je zakázáno šířit o ostatních Uživatelích a Podnicích jakékoliv osobní informace, které by mohly poškodit jejich osobu.
v) Uživatel nebo Podnik, odpovídá za škodu, kterou svým konáním způsobí Serveru, jiným Uživatelům nebo jiným Podnikům.

IV. Souhlas s užíváním Dat
a) Uživatel a Podnik souhlasí s použitím Dat při prezentacích a na akcích pořádaných Serverem a souhlasí s úpravou vložených fotografií logem serveru, případně dalšími úpravami (otočení, zmenšení, smazání).
b) Uživatel a Podnik berou na vědomí, že Data, která poskytne vložením na Server, jsou používána třetí osobou (zobrazena dalším Uživatelům).
c) Uživatel a Podnik vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailů a do schránky, jejíž adresu uvedl při registraci na Serveru a dále souhlasí se zasíláním soukromých zpráv. Tyto e-maily a zprávy mohou být informativní nebo reklamní a nejedná se o nevyžádanou poštu.

V. Placení / sponzoring – služby
a) Základní služby pro Podnik, jsou poskytovány zdarma. (vytvoření profilu, adresa podniků, otvírací doba podniků, služby podniků, druh podniků.)
b) Podnik má možnost (ne však právo) na nadstandardní služby, v případě sponzorování serveru. (vložit do profilu fotky, svůj popis – komentář a informace o plánovaných akcii, webové adresy, kontakt na podnik, atd.)
c) Metody platby jsou platební karty, nebo převod na účet Provozovatele. Platební metody jsou uvedeny na příslušném místě Serveru.
d) Podnik nemá nárok na navrácení sponzorství.
e) Uživatel a Podnik berou na vědomí, že přístup na Server může být omezen nebo zakázán a to ve státech / krajinách kde je homosexualita nelegální, či trestná.
f) Podnik nemůže požadovat od Provozovatele o navrácení sponzorované sumy.
g) Za sponzorování odvede Provozovatel řádně daň, DPH a jiné poplatky spojené s provozem servru, platební bránou, pronájem domén, atd.

VI. Závěrečná ustanovení
a) Pravidla užívání Serveru GayLocator.net jsou platná a nabývají účinnosti dnem zveřejnění na Serveru.
b) Užíváním služeb Serveru GayLocator vyjadřuje Uživatel nebo Podnik souhlas s aktuálními Pravidly.
c) Pravidla mohou být kdykoli aktualizována a je v zájmu Uživatele nebo Podniků, aby tyto aktualizace sledoval.
d) V případě, že Uživatel nebo Podnik s Pravidly nesouhlasí, nesmí Server GayLocator používat.
e) Právní vztahy neupravené v Podmínkách serveru se řídí platnými zákony České republiky.
f) Právní spory budou řešit soudy České republiky.
g) Jazykové mutace jsou jen informativní a právní platnost má vždy česká verze.

________________________________
Google Analytics / COOKIES
This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (Google). Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. In case of activation of the IP anonymization, Google will truncate/anonymize the last octet of the IP address for Member States of the European Union as well as for other parties to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases, the full IP address is sent to and shortened by Google servers in the USA. On behalf of the website provider Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage to the website provider. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser. However, please note that if you do this, you may not be able to use the full functionality of this website. Furthermore you can prevent Google’s collection and use of data (cookies and IP address) by downloading and installing the browser plug-in available under https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Cookies
A cookie is a small file containing a string of characters that is sent to your computer when You visit a website. When You visit the website again, the cookie allows that site to recognize your browser. Cookies are used on Pixabay to store visitor preferences and other technical information required for the functionality of the Website. No personal information is stored in these cookies. You can reset your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, some website features or services may not function properly without cookies. http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/

This site uses cookies from Google to deliver its services, to personalize ads and to analyze traffic. Information about your use of this site is shared with Google. By using this site, you agree to its use of cookies.

The use of cookies, we are obliged to inform you. This command ordered us The European Union, by law. 2002/58/EC